Ubytovací řád

Ubytovacím řádem se řídí všichni hosté. Za dodržování ubytovacího řádu ručí Objednavatel.

Check in a Check out

1.         CHECK IN - Nástup na pobyt je v den příjezdu od 15:00 hod. do 16:00 hod.

2.         CHECK OUT - uvolnění chalupy je v den odjezdu nejpozději do 10.00 hod. Za řádný check out všech hostů ručí Objednavatel.

3.         Pokud to bude z organizačních důvodů možné, je možné dohodnout individuální Check in a check out. O tomto vždy rozhoduje majitel nebo pověřená osoba.

4.         Není-li předem dohodnuto jinak, za nedodržení check outu je Ubytovatel oprávněn požadovat částku 500 kč/každou započatou hodinu.

5.         Není-li předem dohodnuto jinak a hosté neuvolní pokoj do 15. hodiny dne odjezdu je Ubytovatel oprávněn Objednavateli účtovat pobyt i za následující den.

6.         Zkrácené pobyty jsou řešeny individuálně dle dohody.

 

Evidence hostů

7.         Evidence hostů je zákonná povinnost. Je třeba evidovat předepsané náležitosti.

8.         Objednavatel je povinen nejpozději v den příjezdu zaslat seznam hostů na emailovou adresu chata-perla@seznam.cz nebo hosty zapsat na listy „evidence hostů“ a tyto listy předat pověřené osobě.

9.         Objednavatel je povinen zajistit včasné, řádné a čitelné vyplnění veškerých náležitostí: jméno a příjmení hosta, datum narození hosta (den, měsíc, rok), adresu trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, datum příjezdu a datum odjezdu. U cizích státních příslušníků ještě navíc číslo pasu.

10.     Nezaslání seznamu osob nebo nezapsání na listy „evidence hostů“ je porušením ubytovacího řádu, v tomto případě je Ubytovatel oprávněn požadovat částku 5000 kč.

 

Předání a odevzdání objektu

11.     Pokud nebude dohodnuto jinak, předání klíčů provede majitel nebo pověřená osoba. Objednavatel převezme 1ks od hlavních dveří a 8 ks pokojových klíčů (každý pokojový klíč obsahuje 1x klíč od pokoje a 1x klíč od hlavního vchodu.

Za ztrátu klíče se účtuje 1500 Kč.

12.     Pokud nebude dohodnuto jinak, předání objektu Objednavateli provede majitel nebo pověřená osoba. Objednavatel a pověřená osoba jsou povinni při předání provést kontrolu objektu a nahlásit a zaznamenat případné poškození pronajímaného objektu nebo jeho vybavení.

13.     Závady, nedostatky nebo připomínky hlásí Objednavatel pověřené osobě ihned při předání objektu.  

14.     Při předání dostane Objednavatel tzv. „Šanon pro hosty“, kde nalezne důležité informace o vybavení chalupy a doporučení pro hladký chod ubytování, např. s návody na obsluhu spotřebičů a zařízení, atrakce v okolí atd.

15.     Objednavatel při odjezdu odevzdává objekt pověřené osobě. Pověřená osoba provede kontrolu objektu a zaznamená případné poškození pronajímaného objektu nebo jeho vybavení a informuje Ubytovatele. Za nenahlášení škody je Ubytovatel oprávněn účtovat částku 1000 kč za každý případ. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

16.     Ubytovatel nebo pověřená osoba má právo provádět kontrolu.

 

 

 

 

Povinnosti Objednavatele

17.     Objednavatel ručí Ubytovateli za ostatní hosty.

18.     Objednavatel je povinen pronajímaný objekt odevzdat ve stavu v jakém mu objekt byl předán.

19.     Objednavatel ručí za vybavení a inventář chalupy. Pokud dojde k poškození majetku Ubytovatele, je Objednavatel povinen toto Ubytovateli neprodleně nahlásit a škodu uhradit.

20.     Objednanou chalupu využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení, odcizení jejich majetku po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené, majitel chalupy neodpovídá. Proto doporučujeme uzavřít před odjezdem vhodné cestovní připojištění.

21.     Hosté jsou povinni zabezpečit věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení. Za případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech chalupy nebo okolí chalupy nenese Ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli Ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Ubytovatel neručí za případné škody na vozidlech hostů na přilehlém parkovišti.

22.     Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nebo jim svěřených nezletilých dětí na chalupě i přilehlém pozemku a za škody jimi způsobené. Nenechávejte z bezpečnostních důvodů děti bez dozoru, zejména v okolí požární nádrže a na dětském hřišti s houpačkou.

23.     Po dohodě je možné využít požární nádrže ke koupání. Využití požární nádrže ke koupání je vždy pouze na vlastní nebezpečí. Ubytovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

24.     Hosté mají právo používat prostory, které jim byly vyhrazeny k ubytování, mohou užívat společné prostory chalupy a využívat služeb souvisejících s ubytováním. Hosté nejsou oprávněni vstupovat do zamčených částí objektu.

25.     Hosté při odchodu z pokoje uzavřou okna, zabezpečí je proti nežádoucímu vniknutí cizích osob a zabezpečí je proti dešti.

26.     Hosté šetří vodou. Při odchodu vždy uzavřou vodovodní kohoutky.

27.     Hosté šetří elektřinou a dbají na bezpečnost. Při odchodu vždy vypnou elektrické přístroje.

28.     V zimním období jsou hosté povinni dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy chalupy z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na kluzkém náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je rampouchy nebo padající sníh nemohl poškodit. Pro účely čištění parkoviště chalupy jsou majitelé aut povinni respektovat pokyny pověřené osoby k přeparkování.

29.    Kontrola peletek v zásobníku kotle – Pokud nebude dohodunuto jinak, každý druhý den je nutné zkontrolovat stav zásobníku kotle. V případě potřeby je nutné dosypat peletky do zásobníku kotlle.

30.     Hosté jsou povinni třídit odpad. Třídění Vámi vzniklého odpadu je nutné roztřídit na:

a)      SKLO – zvlášť do krabice, pytle

b)      PLASTOVÉ LÁHVE – patří do pytle (sešlapané)

c)       SMĚSNÝ ODPAD

31.     Neimprovizujete. Pro používání spotřebičů v kuchyni a dalších zařízení objektu jsme pro vás připravili návody na obsluhu. Návody naleznete v „Šanonu pro hosty“. Věci užívejte s rozumem.

32.     Oblečení sušte v sušárně, lyžařské boty nejlépe uschnou v lyžárně na sušácích bot.

33.     Povinnost každého při odjezdu je, že svlékne povlečení a odnese ho do společenské místnosti, kde je dále roztříděno. Povlečení nechejte klidně i naruby, ušetříte tím čas sobě i nám.

34.     Ubytovatel nebo pověřená osoba má právo provádět kontrolu dodržování povinností Objednavatele. Součástí ubytovacího řádu je soupis vybavení objektu pronájmu.

 

 

Úklid

35.     V chalupě v průběhu pobytu prosím udržujte pořádek, jak ve vnitřních prostorách chalupy, tak i v jejím okolí (kýbl, hadr a smeták jsou na dámském WC v přízemí. Pomůcky na odklízení sněhu jsou v lyžárně nebo u popelnic.

36.     Na konci svého pobytu zanechte kuchyň a nádobí v čistém stavu.

37.     Při použití grilu vše řádně rovněž vyčistěte.

38.     Na tříděný odpad jsou v kuchyni připravené pytle a koše.

39.     Na konci svého pobytu vyneste odpadkové koše do popelnice venku u branky.

40.     Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzali v den příjezdu. Pokud tak neučiní, Ubytovatel má právo požadovat částku 1500 kč resp. 5000 kč při zvlášť velkém znečištění prostor objektu.

41.     Šetřete elektřinou a vodou. Příroda vám to oplatí.

42.     Zameťte podlahu – v kuchyni, společenské místnosti, na sociálkách, v herně, lyžárně a na chodbě.

43.     Otřete stoly ve společenské místnosti.

 

Je zakázáno !!!

44.     Je zakázáno kouřit kdekoliv uvnitř objektu chalupy a odhazovat nedopalky od cigaret v okolí chaty či trávy.

45.     Je zakázáno porušovat noční klid, tj. od 22.00h do 06.00h.

46.     V celém objektu chalupy je přísný zákaz rozdělávání ohně. Jediná místa povolená k rozdělávání ohně jsou gril a ohniště za chalupou u plotu.

47.     V chalupě se přezouváme. Vyjma vstupní haly a lyžárny je zakázáno chodit v lyžařských botách. Hostům je doporučeno vzít s sebou domácí obuv na přezutí.

48.     Je zakázáno ničit vybavení a zařízení.

49.     V celém objektu je zakázáno přesouvání nábytku a jiného vybavení.

50.     Je zakázáno provádět opravy a zásahy do elektrické sítě.

51.     Pro plynulý chod chalupy je přísný zákaz vylévání tuků a olejů do odpadu.

52.     Je zakázáno vhazování jakéhokoli pevného odpadu do WC a odpadů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, hygienické vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.).

53.     Je zakázáno plýtvat vodou.  

54.     Je zakázáno plýtvat teplem, zejména v zimních měsících větrejte s rozumem, zavírejte dveře.

55.   Pokud není dohodnuto jinak, není dovoleno ubytovat domácí zvířata.

56.     Není dovoleno skladovat lyže mimo lyžárnu.   

 

 

 

 

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celé chatě a jejímu vybavení chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

Přejeme si, aby nám všem chata dlouho sloužila.

Děkujeme

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace